Kariérové poradenstvo              

PaedDr. Jana Kipikašová 

Aktuality

Informácia študentom maturitných ročníkov k prijímaciemu konaniu na AKADÉMII POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE 2021/22 na dennú formu štúdia v študijnom programe Bezpečnostno-právna ochrana
osôb a majetku (BOOM) V SLUŽOBNOM POMERE KADET PZ.

Termín podania prihlášky je 15.1.2021 !!!


Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na:
https://www.akademiapz.sk/štúdium-na-akadémii-pz-v-bratislave-202122-kadet-pz
a na HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/APZBA .


12.1.2021 sa zrealizuje 2.kolo Virtuálnych dní otvorených dverí univerzít a fakúlt.

Žiaci môžu klásť naživo otázky cez online chat v čase od 7:55 - 13:00.

Zoznam zúčastnených vysokých škôl:

 • Žilinská univerzita v Žiline

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

 • Vysoká škola manažmentu

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 • Ekonomická univerzita v Bratislave

 • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied UCM v Trnave

 • Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave

 • Univerzita Komenského v Bratislave

 • Technická univerzita vo Zvolene


Vysoké učení technické (VUT) v Brne, Fakulta strojního inženýrství - virtuálny (online) deň otvorených dverí (DOD) dňa 21.januára 2021 v čase od 9:00 do 14:00.

https://www.fme.vutbr.cz/studium/uchazecum/ - v časti "Pro uchazeče" sú aktuálne informácie pre záujemcov o štúdium na tejto VŠ


VIRTUÁLNE DNI OTVORENÝCH DVERÍ VYSOKÝCH ŠKÔL PRE STREDOŠKOLÁKOV

 • organizuje: Národné kariérové centrum pre žiakov 4.ročníka, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium
 • dátumy v 3.kolách: 8.12.2020; 12.1.2020; 9.2.2020
 • LINK, KDE MUSÍTE DOPREDU POTVRDIŤ, ŽE MÁTE O DOD ZÁUJEM a zároveň budete dostávať o týchto pripravovaných DOD informácie do mailu:
  https://virtualnydenotvorenychdveri.sk/
 • návod, ako môžete navštíviť vysielanie virtuálneho DOD. Pozorne si ho prečítajte a vždy v deň vysielania DOD sa nezabudnite ráno od 7:55 registrovať.

*
Postup k prihláseniu na DOD (budete ho mať aj v maili po prejavení záujmu na vyššie uvedenom linku):
1/ otvorte si stránku vysielania: https://www.koncimskolu.sk/kamnavysoku/vdod/
2/ vyberte si Prešovský kraj
3/ v zozname vysielateľov si pozrite vysoké školy, ktoré Vás zaujímajú
V profile vysielajúcej vysokej školy sú: krátke informácie o univerzite / fakulte; video s predstavením školy a odpoveďami na najčastejšie otázky študentov; okno online chatu, cez ktoré môžete komunikovať s vysokými školami

*

 • Aktuálny zoznam vysokých škôl, ktorý si môžete pozrieť, ešte nie je konečný a Národné kariérne centrum, ktoré tento virtuálny DOD VŠ organizuje, ešte čaká na podklady od ďalších univerzít a fakúlt vo virtuálnom DOD.
 • najbližší termín - 8.12.2020 - vysielanie začína o 7:55. Vysoké školy budú v čase od 7:55 do 13:00 k dispozícii na "živé" odpovedanie otázok študentov cez online chat.
 • od 13:00 sa možnosť kladenia otázok cez chat uzavrie, avšak študenti si budú môcť prezrieť videá a profily VŠ až do 24.00 hod.

Pozvánka na Deň otvorených dverí Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, ktorý sa tento rok uskutoční ONLINE.

Termín konania DOD ONLINE je v dňoch 23. - 25. novembra 2020 o 15:00h a o 17:00.

Počas troch popoludní si študenti budú môcť vybrať konkrétnu fakultu UMB, ktorá ich zaujíma a počas prenosu položiť otázky. Podrobné informácie o DOD na fakultách UMB nájdete na odkaze: https://www.umb.sk/studium/uchadzac/den-otvorenych-dveri-online.html
Link na pripojenie na ONLINE DOD a možnosť klásť otázky prostredníctvom www.slido.com<https://www.slido.com> a # fakulty


Fakulta športu, Prešovská univerzita v Prešove - ponuka bakalárskeho štúdia

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/


S blížiacim sa Dňom otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý bude tento rok prebiehať výlučne ONLINE (25.11.2020 o 10.00), Vám zasielam informácie o možnostiach komunikácie Vašich študentov s kariérovým poradcom.

Vo webovej aplikácii Doodle sa študenti môžu prihlásiť na konzultáciu ohľadom možnosti štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so šiestimi kariérovymi poradcami. Počas konzultácie v trvaní 15 minút získa študent informácie o tom, ktorá fakulta je pre neho najvhodnejšia.

Po úspešnej registrácii dostane každý študent e-mail s informáciami o ďalšom postupe.
Link, prostredníctvom ktorého je možné prihlásenie na konzultáciu: https://doodle.com/poll/qhh39vruyabq6qsd


Aktuálne číslo časopisu Kam po strednej, ktorého cieľom je pomôcť stredoškolákom pri výbere vysokej školy. Téma októbrového čísla je zameraná na štúdium prírodných vied, v časopise sú však informácie aj o štúdiu iných odborov. Časopis nájdete aj na webstránke:

https://narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/