Kariérové poradenstvo              

PaedDr. Jana Kipikašová 

Aktuality


22. marec 2022 - Deň otvorených dverí na Prešovskej univerzite v Prešove - čas: 8:00 - 13:00

Viac informácií: www.unipo.sk


ŠTÚDIUM A PRÁCA V KANADE

Ideálny program pre maturantov - Work and Study, vďaka ktorému môžu vycestovať do Kanady, študovať a nabrať pracovné skúsenosti. Kanada je aktuálne najlepšia anglicky hovoriaca krajina, kam je možné s týmto zámerom vycestovať.

www.czenadians.cz

petr@czenadians.cz


Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave - záznam z virtuálneho Dňa otvorených dverí - YouTube kanál:https://youtu.be/lihE_o3O_4s

Všetky dôležité informácie pre uchádzačov sú na webovej stránke https://studuj.fiit.sk/

Brožúra FIIT STU s informáciami je na webovej stránke https://bit.ly/FIIT_Brožúra


Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši - online Deň otvorených dverí, 23. februára 2022 - prezentácie jednotlivých katedier, virtuálna prehliadka internátov AOS, rady starších kolegov ohľadom zvládnutia štúdia, možnosť pripojiť sa k online chat-u, kde vám budú zodpovedané prípadné otázky.

Konečný termín podania prihlášky AOS je do 28. februára 2022.


Paneurópska vysoká škola - február 2022 - dni otvorených dverí online aj prezenčne - konkrétne termíny sledujete na web stránke: https://www.paneurouni.com/dni-otvorenych-dveri-202122/


Pre žiakov, ktorí majú záujem o štúdium Všeobecného lekárstva, Zubného lekárstva, Ošetrovateľstva, Fyzioterapie, Verejného zdravotníctva či nového študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach - 15. február 2022, 10:00 hod. - online Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ - formou živého vysielania na facebookovom profile (cca polhodinový live stream o štúdiu na fakulte, ponúkané študijné programy, študentský život, priestory školy, dôležité informácie k prijímaciemu konaniu.

V čase medzi 10. a 12. hodinou bude možné posielať otázky v komentároch pod príspevkom, na ktoré vám budú kompetentní odpovedať.
Link na vytvorené podujatie: vstup_na_podujatie 
Odvysielané video ostane na uložené na našom FB profile a bude možné sa k nemu vrátiť aj kedykoľvek neskôr po ukončení živého vysielania.


Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU (ďalej len MTF STU)

8. 2. 2022 - online Deň otvorených dverí.

Informácie o štúdiu na MTF STU + počas online streamu súťaž o ceny za 2000,- Eur (registrovaní študenti dostanú počas streamu link na kvíz, a tí, ktorí zodpovedia všetky otázky správne, budú zaradení do žrebovania o elektrickú kolobežku, iPhone, či smart hodinky).

Všetky informácie o akcii: www.mtf.stuba.sk/14094

Link na registráciu: https://forms.gle/h2fPMsiNZYTF5wpB7

V prípade otázok - kedykoľvek oslovte: kristina.gerulova@stuba.sk


Online Deň otvorených dverí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:
Termín konania: 14. - 15. februára 2022.
14. 2. 2022:
13:30 -14:30 Právnická fakulta UMB: https://youtu.be/uHZnrs1YXew
15:00 - 16:00 Ekonomická fakulta UMB: https://youtu.be/m-07R8QoFiE
16:30 - 17:30 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB: https://youtu.be/ytQxaf6Eixc
15. 2. 2022:
13:30 - 14:30 Filozofická fakulta UMB link: https://youtu.be/EHe9yqtkFOE
15:00 - 16:30 Fakulta prírodných vied UMB link: https://youtu.be/Mh4SvYTLgCk
Poznámka: Všetky informácie a linky zverejnené na stránke https://url.umb.sk/dodonline


Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov 
ponúka možnosť štúdia dvoch študijných programov:

Elektronický obchod a manažment
 - ekonomický študijný program zameraný na štúdium ekonomiky internetového podnikania a marketingu. 
 - Podmienkou prijatia bez prijímacích skúšok je priemer známok z predposledného ročníka štúdia do 1,60.

Distribučné technológie a služby
 - študijný program zameraný na oblasť dopravných a logistických technológií a služieb.
 - Podmienkou prijatia bez prijímacích skúšok je priemer známok z predposledného ročníka štúdia do 2,00.

Termín podania prihlášky je do 31.3.2022.

Všetky ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke: https://studuj-ks.uniza.sk 


Oznam: Od akademického roku 2021/22 Fakulta výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove inovovala akreditovaný študijný program v bakalárskom a inžinierskom štúdiu: Obnoviteľné zdroje energie v súlade s najnovšími požiadavkami technickej praxe v 21. storočí.

Študenti získajú vzdelanie v nasledovných oblastiach:

 • projektový manažment
 • inteligentné riadiace systémy obnoviteľných zdrojov energií
 • projektovanie tepelných a chladiacich systémov
 • energetický manažment
 • výroba tepla a chladu
 • informačné technológie pre energetiku
 • projektovanie obnoviteľných zdrojov energií apod.

Dni otvorených dverí na Žilinskej univerzite v Žiline: https://www.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/dni-otvorenych-dveri


Online dni otvorených dverí jednotlivých fakúlt na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Prihlásenie na DOD je možné v podujatí na Facebooku.

Termíny:

3. 2. 2022 Prírodovedecká fakulta https://www.facebook.com/pfupjs/

4. 2. 2022 Ústav telesnej výchovy a športu https://www.facebook.com/UTVS.UPJS/

11. 2. 2022 Filozofická fakulta https://www.facebook.com/ffupjs/

15. 2. 2022 Lekárska fakulta https://www.facebook.com/upjslf/

16. 2. 2022 Fakulta verejnej správy https://www.facebook.com/upjsfvs/

1. 3. 2022 Právnická fakulta https://www.facebook.com/upjspravnickafakulta/Prihlášky na Fakultu architektúry a dizajnu STU v Bratislave - do 30.11.2021

Viac informácií na odkaze: https://www.fa.stuba.sk/ 


Možnosť využiť NPS (Národné porovnávacie skúšky) - vhodné najmä pre záujemcov o fakulty s previsom dopytu:


Informácie o možnostiach štúdia na Fakulte športu PU v Prešove.

Okrem tradičného štúdia učiteľských programov a študijného programu Šport a zdravie je v ponuke aj jedinečný študijný program: Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách (denná aj externá forma štúdia).

Ešte stále je možné zasielať prihlášky na 2. kolo prijímacích skúšok - do 31.júla 2021.

Viac informácií: https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/


17. marec 2021 - Deň otvorených dverí Prešovskej univerzity - online formou od 10.00 hod. do 13. 00 hod.

Aktívne sledovať podujatie je možné na: https://www.unipo.sk/dod/.
Počas ONLINE DOD je pre študentov pripravená prezentácia univerzity, všetkých fakúlt, študijných programov a súťaž o zaujímavé ceny.


Link na magazíny - mesačníky - v elektronickej podobe: Ako na VŠ

https://www.scio.sk/nps/ako-na-vs.asp


V nasledujúcom linku je odkaz na obsah študijného programu "Aplikovaná mechanika a  mechatronika" na Strojníckej fakulte STU v Bratislave s krátkym videom približujúcim jeho obsah a následné uplatnenie absolventov.
https://www.facebook.com/UAMM.SjF.STU/videos/1317484578609755/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
www.aplikovana-mechanika.sk


ODPORÚČAM !!!!

18. februára od 09:00 do 16:00 h. prostredníctvom MS Teams - podujatie ONLINE FRIday 2021 na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (UNIZA) pre žiakov stredných škôl.

Pripravený je program v podobe 21 praktických webinárov na atraktívne témy z oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií.

Webináre prebiehajú paralelne a v rôznych časoch. Žiaci sa môžu na webináre prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Viac informácií nájdete na webe: https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pozvanka-na-online-den-otvorenych-dveri-online-friday-2021

Termín prihlásenia na podujatie ONLINE FRIday 2021 je do 18. februára do 08:00 h a počet miest (kapacita webinárov) je limitovaný.


Virtuálne Dni otvorených dverí na 5 fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Prihlásiť sa v nižšie uvedených http linkoch na podujatiach na Facebooku:

Program DOD: https://www.upjs.sk/aktualne-spravy/dod-online/

Webinár pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami, ktorý organizuje Univerzitné poradenské centrum UPJŠ (UNIPOC): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8oy29VsDjUKH9vc4QWEwba856E3b9M5NnYF6Ez6E4qRURUU4Uk9MRUtJR0FSMVlBSkY0NlNENThUSC4u


Informácia študentom maturitných ročníkov k prijímaciemu konaniu na AKADÉMII POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE 2021/22 na dennú formu štúdia v študijnom programe Bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku (BOOM) V SLUŽOBNOM POMERE KADET PZ.

Termín podania prihlášky je 15.1.2021 !!!


Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na:
https://www.akademiapz.sk/štúdium-na-akadémii-pz-v-bratislave-202122-kadet-pz
a na HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/APZBA .


12.1.2021 sa zrealizuje 2.kolo Virtuálnych dní otvorených dverí univerzít a fakúlt.

Žiaci môžu klásť naživo otázky cez online chat v čase od 7:55 - 13:00.

Zoznam zúčastnených vysokých škôl:

 • Žilinská univerzita v Žiline

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

 • Vysoká škola manažmentu

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 • Ekonomická univerzita v Bratislave

 • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied UCM v Trnave

 • Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave

 • Univerzita Komenského v Bratislave

 • Technická univerzita vo Zvolene


Vysoké učení technické (VUT) v Brne, Fakulta strojního inženýrství - virtuálny (online) deň otvorených dverí (DOD) dňa 21.januára 2021 v čase od 9:00 do 14:00.

https://www.fme.vutbr.cz/studium/uchazecum/ - v časti "Pro uchazeče" sú aktuálne informácie pre záujemcov o štúdium na tejto VŠ


VIRTUÁLNE DNI OTVORENÝCH DVERÍ VYSOKÝCH ŠKÔL PRE STREDOŠKOLÁKOV

 • organizuje: Národné kariérové centrum pre žiakov 4.ročníka, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium
 • dátumy v 3.kolách: 8.12.2020; 12.1.2020; 9.2.2020
 • LINK, KDE MUSÍTE DOPREDU POTVRDIŤ, ŽE MÁTE O DOD ZÁUJEM a zároveň budete dostávať o týchto pripravovaných DOD informácie do mailu:
  https://virtualnydenotvorenychdveri.sk/
 • návod, ako môžete navštíviť vysielanie virtuálneho DOD. Pozorne si ho prečítajte a vždy v deň vysielania DOD sa nezabudnite ráno od 7:55 registrovať.

*
Postup k prihláseniu na DOD (budete ho mať aj v maili po prejavení záujmu na vyššie uvedenom linku):
1/ otvorte si stránku vysielania: https://www.koncimskolu.sk/kamnavysoku/vdod/
2/ vyberte si Prešovský kraj
3/ v zozname vysielateľov si pozrite vysoké školy, ktoré Vás zaujímajú
V profile vysielajúcej vysokej školy sú: krátke informácie o univerzite / fakulte; video s predstavením školy a odpoveďami na najčastejšie otázky študentov; okno online chatu, cez ktoré môžete komunikovať s vysokými školami

*

 • Aktuálny zoznam vysokých škôl, ktorý si môžete pozrieť, ešte nie je konečný a Národné kariérne centrum, ktoré tento virtuálny DOD VŠ organizuje, ešte čaká na podklady od ďalších univerzít a fakúlt vo virtuálnom DOD.
 • najbližší termín - 8.12.2020 - vysielanie začína o 7:55. Vysoké školy budú v čase od 7:55 do 13:00 k dispozícii na "živé" odpovedanie otázok študentov cez online chat.
 • od 13:00 sa možnosť kladenia otázok cez chat uzavrie, avšak študenti si budú môcť prezrieť videá a profily VŠ až do 24.00 hod.

Pozvánka na Deň otvorených dverí Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, ktorý sa tento rok uskutoční ONLINE.

Termín konania DOD ONLINE je v dňoch 23. - 25. novembra 2020 o 15:00h a o 17:00.

Počas troch popoludní si študenti budú môcť vybrať konkrétnu fakultu UMB, ktorá ich zaujíma a počas prenosu položiť otázky. Podrobné informácie o DOD na fakultách UMB nájdete na odkaze: https://www.umb.sk/studium/uchadzac/den-otvorenych-dveri-online.html
Link na pripojenie na ONLINE DOD a možnosť klásť otázky prostredníctvom www.slido.com<https://www.slido.com> a # fakulty


Fakulta športu, Prešovská univerzita v Prešove - ponuka bakalárskeho štúdia

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/


S blížiacim sa Dňom otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý bude tento rok prebiehať výlučne ONLINE (25.11.2020 o 10.00), Vám zasielam informácie o možnostiach komunikácie Vašich študentov s kariérovým poradcom.

Vo webovej aplikácii Doodle sa študenti môžu prihlásiť na konzultáciu ohľadom možnosti štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so šiestimi kariérovymi poradcami. Počas konzultácie v trvaní 15 minút získa študent informácie o tom, ktorá fakulta je pre neho najvhodnejšia.

Po úspešnej registrácii dostane každý študent e-mail s informáciami o ďalšom postupe.
Link, prostredníctvom ktorého je možné prihlásenie na konzultáciu: https://doodle.com/poll/qhh39vruyabq6qsd


Aktuálne číslo časopisu Kam po strednej, ktorého cieľom je pomôcť stredoškolákom pri výbere vysokej školy. Téma októbrového čísla je zameraná na štúdium prírodných vied, v časopise sú však informácie aj o štúdiu iných odborov. Časopis nájdete aj na webstránke:

https://narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/

Vytvorte si webové stránky zdarma!